ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه

این بخش مستقیماً توسط ریاست دانشگاه دیده می‌شود لذا شما می‌توانید پیام مورد نظر خود را از طریق صندوق دریافت نظر زیر به اطلاع ریاست برسانید.