ارتباط با حوزه ریاست دانشگاه 

تلفن: 66005210                                                             فکس:   66005310
 پست الکترونیکی رئیس دانشگاه: president@sharif.edu
پست الکترونیکی مدیرکل دفتر ریاست: gm@sharif.edu

پست الکترونیکی دبیرخانه دفتر ریاست: dbradmin@sharif.edu