ابقای معاون پژوهش و روابط بین‌الملل دانشکده مهندسی مکانیک

 

- دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر امیر شاملو را از تاریخ 1402/09/05 برای مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهش و روابط بین‌الملل دانشکده مهندسی مکانیک» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.