انتصاب معاون پژوهش و روابط بین‌الملل دانشکده مهندسی صنایع

-دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مجید خدمتی را از تاریخ 1401/08/01 برای مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهش و روابط بین‌الملل دانشکده مهندسی صنایع» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.