انتصاب معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی و علم مواد

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مجتبی موحدی را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ برای مدت دو سال به عنوان «معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی و علم مواد» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.