ابقای معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق

 

- دکتر موسوی سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر خشایار مهرانی را از تاریخ 1402/11/08 برای مدت دو سال به عنوان «معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق» دانشگاه صنعتی شریف ابقاءکرد.