انتصاب معاون آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر

28 Nov 2022
169

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمدعلی آبام را از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۵ برای مدت دو سال به عنوان «معاون آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.