انتصاب معاون آموزشی دانشکده مهندسی هوافضا

 

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر عباس ابراهیمی  را از تاریخ 1403/04/16 برای مدت 2 سال به عنوان «معاون آموزشی دانشکده مهندسی هوافضا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.