انتصاب معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر عمادالدین فاطمی‌زاده را از تاریخ 1401/07/22 برای مدت دو سال به عنوان «معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.