انتصاب مدیر گروه پیشرانش دانشکده مهندسی هوافضا

 

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر آزاده کبریایی را از تاریخ 1402/06/26 برای مدت دو سال به عنوان «مدیر گروه پیشرانش دانشکده مهندسی هوافضا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.