انتصاب مدیر گروه مهندسی فضایی دانشکده مهندسی هوافضا

 

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مریم کیانی را از تاریخ 1402/06/26 برای مدت دو سال به عنوان «مدیر گروه مهندسی فضایی دانشکده مهندسی هوافضا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.