انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف

 

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمود بهمن‌آبادی را از تاریخ 1402/06/26 به عنوان «سرپرست معاونت دانشجویی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.