انتصاب سرپرست تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف

 

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی مهندس اکبر سیه‌بازی را با حفظ سمت از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰  به عنوان «سرپرست تربیت بدنی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.