انتصاب سردبیر مجلات علمی و پژوهشی شریف و ساینتیا ایرانیکا

 

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر رضا نقدآبادی را از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ برای مدت دو سال  به عنوان «سردبیر مجلات علمی و پژوهشی شریف و ساینتیا ایرانیکا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.