انتصاب سردبیر مجلات علمی و پژوهشی شریف و ساینتیا ایرانیکا

28 Feb 2023
433

 

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر رضا نقدآبادی را از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ برای مدت دو سال  به عنوان «سردبیر مجلات علمی و پژوهشی شریف و ساینتیا ایرانیکا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.