انتصاب رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر

دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر حمید ضرابی‌زاده را از تاریخ  1401/09/01 برای مدت دو سال به عنوان «رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.