ابقای معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی هوافضا

-دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مریم کیانی را از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ برای مدت دو سال به عنوان «معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی هوافضا» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.