ابقای معاون آموزشی و پژوهشی گروه فلسفه علم

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر جواد اکبری تختمشلو را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ برای مدت دو سال به عنوان «معاون آموزشی و پژوهشی گروه فلسفه علم» دانشگاه صنعتی شریف ابقا کرد.