ابقای معاون آموزشی دانشکده شیمی

- دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مجتبی باقرزاده را از تاریخ 1401/07/14 برای مدت دو سال به عنوان «معاون آموزشی دانشکده شیمی» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.