ابقای مدیر گروه هسته‌ای دانشکده مهندسی انرژی

 

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر سیدابوالفضل حسینی را از تاریخ 1403/03/08 برای مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه مهندسی هسته‌ای دانشکده مهندسی انرژی» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.